Algemene voorwaarden

Werving & Selectie (W&S)

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en
overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door NetwerkenWerkt! voor de
opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen NetwerkenWerkt!
en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door NetwerkenWerkt! zijn
aanvaard.
1.3 Op de betrekking tussen NetwerkenWerkt! en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 2: Opdracht.
2.1 Werving & selectie is de opdracht waarbij NetwerkenWerkt! ten behoeve van indiensttreding (of
een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten
selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle
vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door NetwerkenWerkt! bij
opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk
wordt gesteld).
2.2 Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde
kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur
van de opdracht.

Artikel 3: Benodigde gegevens en voorstellen kandidaat.
3.1 De opdrachtgever verstrekt aan NetwerkenWerkt! alle gegevens die nodig zijn voor de werving en
selectie.
3.2 NetwerkenWerkt! stelt naar beste kunnen, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens en eigen inzicht, kandidaten voor bij de opdrachtgever voor door de opdrachtgever
aangegeven openstaande functies. NetwerkenWerkt! gaat uit van het te goeder trouw handelen van
kandidaten en referenten.
3.3 NetwerkenWerkt! is niet verplicht tot levering, het voorstellen van kandidaten geschiedt op basis
van het principe “no cure, no pay”

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid.
4.1 NetwerkenWerkt! verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent
het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van
vertrouwelijke aard zijn.
4.2 Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld
en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5: Non-discriminatie.
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van NetwerkenWerkt!,
ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging,
politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en
reële functie eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze arbeidskracht en aansprakelijkheid.
6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
6.2 NetwerkenWerkt! is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de
vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
6.3 NetwerkenWerkt! kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –
waaronder gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door NetwerkenWerkt!
geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden
dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdracht-uitvoering door NetwerkenWerkt!, een
arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 7: Honorarium.
7.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door NetwerkenWerkt!
aan cliënt een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de kandidaat
in rekening gebracht met een minimum van € 8.000,-, te vermeerderen met de daarover
verschuldigde BTW.
7.2 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door NetwerkenWerkt!
aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van
een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek
(40u pw) en een vol jaar.
Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, tantième,
bonussen en provisies, onkosten en reiskostenvergoedingen en verder alle als zodanig te
Kwantificeren uitkeringen.
Wanneer het geschatte salaris ook het gebruik of beschikbaarheid van een Bedrijfs/leaseauto bevat,
zal er €4,000 extra worden toegevoegd aan het jaarsalaris inclusief emolumenten voor het
berekenen van het honorarium.
7.3 Mocht cliënt een kandidaat binnen 12 maanden na de introductie aanstellen, en NetwerkenWerkt! hiervan niet binnen 14 dagen na tekening van arbeidsovereenkomst op de hoogte
stellen, heeft NetwerkenWerkt! recht op betaling van 45% van het bruto jaarsalaris plus
emolumenten of het bedrag van €38.000 euro.
7.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
7.5 De bemiddelingsvergoeding wordt jaarlijks herzien; eventuele wijzigingen zullen bekend worden
gemaakt. De voor die datum aangenomen kandidaten zullen op basis van het oude tarief worden
afgerekend.

Artikel 8: Facturatie.
Het honorarium bij een werving en selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op
het moment dat de kandidaat het arbeidscontract bij de opdrachtgever heeft ondertekend.

Artikel 9: Garantieregeling.
9.1 Indien een door NetwerkenWerkt! bemiddelde kandidaat binnen twee maanden na
indiensttreding niet meer bij de cliënt in dienst is, zal NetwerkenWerkt!, mits de cliënt aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens NetwerkenWerkt! heeft voldaan, een terugbetalingsregeling hanteren.
9.2 Mocht de door NetwerkenWerkt! bemiddelde kandidaat voor of in zijn/haar eerste vier weken
vertrekken zal NetwerkenWerkt! 50% van de betaalde fee aan cliënt betalen. In week 5 en 6 zal
NetwerkenWerkt! 25% van de betaalde fee aan cliënt betalen en in week 7 en 8 zal NetwerkenWerkt!
12,5% van de betaalde fee aan cliënt betalen.
9.3 NetwerkenWerkt! zendt in geval van terugbetaling aan de cliënt voor dit bedrag een creditfactuur
en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.
9.4 Indien een door NetwerkenWerkt! bemiddelde kandidaat moet vertrekken of vertrekt bij cliënt
zonder geldige reden of dat het geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het
gedrag van de kandidaat zal NetwerkenWerkt! niet een terugbetalingsregeling hanteren.

Artikel 10: Betaling.
10.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen
na factuurdatum betalen.
10.2 Indien een factuur niet binnen de hierboven gestelde termijn is voldaan, behoudt NetwerkenWerkt! zich het recht voor de wettelijke rente voor (handels) transacties die voortvloeit uit de
Europese richtlijnen 6:119 – en 120 lid 2 BW in rekening te brengen.
10.3 Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is
verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig
blijft de vordering te voldoen, kan de betaling door NetwerkenWerkt! uit handen worden gegeven, in
welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale
bedrag met een minimum van €200,- en van eventuele gerechtelijke kosten.
10.4 Indien de opdrachtgever ingevolge van het voorgaande lid in verzuim is, worden alle bedragen
die de opdrachtgever aan NetwerkenWerkt! verschuldigd is, terstond, zonder nadere
ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar.